Ελληνικές αρχές

Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για θέματα διαφθοράς

Ελληνική Δημοκρατία – Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
Ελληνική Αστυνομία
Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.)
Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας
Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
Υπουργείο Οικονομικών-Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος – Σ.Δ.Ο.Ε
Υπουργείο Οικονομικών-Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων – Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΣΕΕΥΜΕ)
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού – ΑΣΕΠ
Επιτροπή Ανταγωνισμού
Συνήγορος του Πολίτη
Συνήγορος του Καταναλωτή
Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης – Δήμος Αθηναίων
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων – ΕΛΤΕ
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς