Πηγές χρηματοδότησης

Πηγές χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου αποτελούν τα έσοδα που προκύπτουν:

α) από τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων, τα οποία απευθύνονται σε πτυχιούχους  και είναι ενταγμένα στη δομή «Δια Βίου Μάθησης» του ΑΠΘ,

β) από την οργάνωση θερινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (summer schools) που απευθύνονται σε Έλληνες και σε αλλοδαπούς φοιτητές και πτυχιούχους,

γ) από τη διοργάνωση συνεδρίων,

δ) από καθιερωμένες χρηματοδοτήσεις της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ για ημερίδες και συνέδρια,

ε) από το γνωμοδοτικό ή συμβουλευτικό έργο που του ανατίθεται από διάφορους φορείς, και

στ) από ερευνητικά προγράμματα.