Συνεργασίες με φορείς, ιδρύματα από το εξωτερικό

Το εργαστήριο συνεργάζεται με το Exzellenzcluster του Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main „Normative Orders“, το οποίο είναι ένα από τα πέντε ερευνητικά κέντρα αριστείας που λειτουργούν σε όλη τη Γερμανία στο πεδίο των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και νομικών επιστημών. 

Το εργαστήριο αξιοποιεί, παραπέρα, όλες τις υπάρχουσες διεθνείς συνεργασίες του με τα συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ από ΕΕ και Αμερική για να διαμορφώσει δίκτυο με αλλοδαπά εργαστήρια, ινστιτούτα ή κέντρα ερευνών, καθώς και αλλοδαπούς επιφανείς ερευνητές στα θεματικά πεδία του ενδιαφέροντός του. Το δίκτυο αυτό υπηρετεί την υποστήριξη της δικαιοσυγκριτικής του έρευνας και γενικότερα της ερευνητικής του δραστηριότητας, αλλά και ενώνει επιστημονικές και ερευνητικές δυνάμεις για παρεμβάσεις σε διεθνή και ευρωπαϊκά fora που ασχολούνται με τη διαφάνεια, την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς, και την υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των θεσμών της Πολιτείας, και ιδίως της απονομής της δικαιοσύνης.