Το Εργαστήριο

Το «Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα» (Ε.Μ.Δ.Δ.Ο.Ε.), έχει ως σκοπό να υπηρετεί, πέρα από τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες της Νομικής Σχολής και των άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ, το σχεδιασμό της θεσμικής ανασυγκρότησης της χώρας προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης της διαφάνειας και μιας πιο αποτελεσματικής και δικαιοκρατικής αντιμετώπισης της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος. Για το σκοπό αυτό το Εργαστήριο αναπτύσσει δράσεις που προωθούν έμπρακτα τους συγκεκριμένους στόχους και ενισχύουν τη συνείδηση των οργάνων της Πολιτείας και της κοινωνίας των Πολιτών για τη σπουδαιότητα της επίτευξής τους. Σ’ αυτό το πλαίσιο στόχο του Εργαστηρίου αποτελεί αυτονόητα και η υπηρέτηση όλων εκείνων των θεσμών που συμβάλλουν γενικότερα στη δικαιοκρατική λειτουργία της πολιτείας, και ιδιαίτερα στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης.